Algemene Voorwaarden

1.Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan De Verbouwingsarchitect
1.2. Partijen: Opdrachtgever en De Verbouwingsarchitect
1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door De Verbouwingsarchitect aangeboden diensten
1.4. Aanvang: het uur of de datum waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij De Verbouwingsarchitectpartij is.
2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met De Verbouwingsarchitect dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer

3. Geheimhouding

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en De Verbouwingsarchitect

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en De Verbouwingsarchitect komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte De Verbouwingsarchitect heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.
4.2 In geval van cursussen zal tussen Deelnemer en De Verbouwingsarchitect in sommige gevallen een intake gesprek plaatsvinden. Op basis van het intake gesprek bepaalt De Verbouwingsarchitect of Deelnemer is toegelaten tot de betreffende cursus. Daarna volgt inschrijving volgens de onder 4.1 vermelde voorwaarden.
4.3 Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

5.1 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een cursus of bijeenkomst of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende (tenzij anders vermeld in de verkoopvoorwaarden):
-Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan De Verbouwingsarchitect en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan De Verbouwingsarchitect en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan De Verbouwingsarchitect en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan De Verbouwingsarchitect en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor De Verbouwingsarchitect kosten aan derden met zich meebrengt dan is de Verbouwingsarchitect gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt, slechts een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering door De Verbouwingsarchitect

6.1 De Verbouwingsarchitect kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de docent indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.
6.2 De Verbouwingsarchitect kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald.
6.3 De Verbouwingsarchitect is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door De Verbouwingsarchitect gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van De Verbouwingsarchitect.
6.4 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever en/of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7. Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is De Verbouwingsarchitect bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 De Verbouwingsarchitectstaat in voor de bekwaamheid van deze derden als door De Verbouwingsarchitect ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan De Verbouwingsarchitect betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is De Verbouwingsarchitectniet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor materialen, programma’s gebruikt door De Verbouwingsarchitect.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan De Verbouwingsarchitect of door middel van iDeal.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan activiteiten van De Verbouwingsarchitect geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van De Verbouwingsarchitect reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.
9.3 De Verbouwingsarchitect is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, is De Verbouwingsarchitect niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van De Verbouwingsarchitect.
9.5 De Verbouwingsarchitect is niet aansprakelijk voor schade of problemen tijdens de uitvoering van het gemaakte ontwerp.
9.6 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het door hen gemaakte ontwerp. Kosten voor derden kunnen derhalve niet worden verhaald op de Verbouwingsarchitect.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door De Verbouwingsarchitectis uitgesloten.

10. Trainingsmaterialen/ Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door de Verbouwingsarchitect geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, e-books, podcasts, presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van De Verbouwingsarchitect
10.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Verbouwingsarchitect is het Opdrachtgever en/of Deelnemer en/of Docent niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Verbouwingsarchitect is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
10.3 De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van De Verbouwingsarchitect berusten uitsluitend bij de Verbouwingsarchitect.
10.4 Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door De Verbouwingsarchitect geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.5 Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Verbouwingsarchitect.

11. Klachten

11.1 Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij De Verbouwingsarchitect binnen 8 dagen.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Verbouwingsarchitect nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij De Verbouwingsarchitectingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door De Verbouwingsarchitect binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
11.4. De Verbouwingsarchitect stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Ingeval de klager zich door de behandeling dan wel de afdoening van de klacht onvoldoende recht voelt aan gedaan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde. Dit beroep dient gericht te worden aan: Menno Rasker te Amsterdam. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.
11.5 Het bepaalde in 11.4 is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.
11.6 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor De Verbouwingsarchitect bindend; eventuele consequenties worden door De Verbouwingsarchitect binnen redelijke termijn afgehandeld.
11.7 Indien de klacht niet met bovenstaande kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.8 In beginsel gaat De Verbouwingsarchitect ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

12. Geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en De Verbouwingsarchitect waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en De Verbouwingsarchitect gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van De Verbouwingsarchitect bevoegd zijn.
12.3 In beginsel gaat De Verbouwingsarchitect ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

13. Communicatie

13.1 Communicatie en contact met De Verbouwingsarchitect betreffende algemene zaken, administratieve zaken of opleidingen kan geschieden via telefoon, e-mail of schriftelijk.
13.2 De Verbouwingsarchitect streeft ernaar om binnen vier werkdagen te reageren op voicemail en e-mail. Brieven worden binnen maximaal één week beantwoord.
13.3 Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste manier beantwoord te worden zal de reactietijd langer kunnen zijn. In dit geval zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.